Zakończenie roku szkolnego 1992 / 1993
Zakończenie roku szkolnego 1992 / 1993

Na powstanie i rozwój naszej szkoły złożyła się praca i pomysły wielu ludzi. Trudno dziś wymieniać szczególnie zasłużonych. Wszystkim, którzy mają w tym jakąkolwiek zasługę, serdecznie dziękujemy!

By jednak to, co minęło, ocalić od zapomnienia,  podajemy kilka faktów.

Tych, którzy tworzyli, pracowali i uczyli w tej szkole łączyło jedno – troska o utrzymanie polskości, języka, kultury, tradycji. Z chęci pielęgnowania swoich korzeni zrodził się pomysł zorganizowania lekcji języka polskiego dla dzieci i młodzieży tutejszej Polonii, zgromadzonej przy Polskiej Misji Katolickiej. Nauka rozpoczęła się wraz z początkiem roku szkolnego 1991 –1992. W grupie osób, którzy zakładali szkołę, znaleźli się pierwsi nauczyciele oraz rodzice, na czele z ówczesnym ks. proboszczem.

Oto lista osób obecnych na spotkaniu założycielskim szkoły:

  1. Ks. prał. mgr Jerzy Gisztarowicz
  2. Mgr Andrzej Chmielecki
  3. Mgr Maria Chmielecki
  4. Mgr Maria Gomułka
  5. Mgr Grzegorz Gomułka
  6. Inż. Elżbieta Jabłońska
  7. Mgr Maria Stamirska
  8. Mgr Magdalena Urbanowicz
Mikołajki  w szkole - grudzień 1995
Mikołajki w szkole - grudzień 1995
O tym, że pomysł się udał, a inicjatywa okazała trafną, świadczy dziś fakt, że szkoła przetrwała i już wkrótce obchodzić będzie swoje 20 urodziny. Świadczą o tym, uwiecznione na zdjęciach, ważne momenty i wspomnienia.

Na rozwój placówki duży wpływ miała Polska Macierz Szkolna. W latach 1992 – 2007 organizacja ta sprawowała pieczę nad szkołą, pomagając jej nie tylko finansowo, ale również wzbogacając pomysłami i inicjatywami.

Szkołę wspiera, integrując parafialne szkolnictwo polonijne, Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech T.z. Od roku 2001 opiekę duchową sprawuje w szkole aktualny proboszcz PMK ks. dr Krzysztof Romanowski.