Na powstanie i rozwój naszej szkoły złożyła się praca i pomysły wielu ludzi. Trudno dziś wymieniać szczególnie zasłużonych. Wszystkim, którzy mają w tym jakąkolwiek zasługę, serdecznie dziękujemy! By jednak to, co minęło, ocalić od zapomnienia,  podajemy kilka faktów.

Tych, którzy tworzyli, pracowali i uczyli w tej szkole łączyło jedno – troska o utrzymanie polskości, języka, kultury, tradycji. Z chęci pielęgnowania swoich korzeni zrodził się pomysł zorganizowania lekcji języka polskiego dla dzieci i młodzieży tutejszej Polonii, zgromadzonej przy Polskiej Misji Katolickiej. Nauka rozpoczęła się wraz z początkiem roku szkolnego 1991 –1992. W grupie osób, którzy zakładali szkołę, znaleźli się pierwsi nauczyciele oraz rodzice, na czele z ówczesnym proboszczem PMK w Bielefeld ś.p. ks. prał. Jerzym Gisztarowiczem.

O tym, że pomysł się udał, a inicjatywa okazała trafną, świadczy dziś fakt, że szkoła przetrwała i już wkrótce obchodzić będzie swoje 20 urodziny. Świadczą o tym, uwiecznione na zdjęciach, ważne momenty i wspomnienia.
                                
Na rozwój placówki duży wpływ miała Polska Macierz Szkolna. W latach 1992 – 2007 organizacja ta sprawowała pieczę nad szkołą, pomagając jej nie tylko finansowo, ale również wzbogacając pomysłami i inicjatywami.

Szkołę wspiera, integrując parafialne szkolnictwo polonijne, Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech. Od roku 2001 opiekę duchową sprawuje w szkole aktualny proboszcz PMK
 
ks.dr Krzysztof Romanowski.

 

Nie tylko nauczycielki...
Nie tylko nauczycielki...
Obecnie w szkole pracuje pięć nauczycielek:

 

Katarzyna Kielemoniuk – mgr nauczania początkowego, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie studiowała na Wydziale Humanistycznym. W szkole troszczy się o dzieci na poziomie klas 1-3 polskiej szkoły podstawowej. Pracuje najdłużej, bo od 1994 roku. Prowadzi II grupę oraz kieruje Gronem Pedagogicznym.

Jolanta Stankiewicz-Bebenek – mgr filologii polskiej. Studiowała na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku. Z entuzjazmem dołączyła do grona nauczycielskiego w lutym 2008 roku. Obecnie prowadzi grupę IV, w której naukę pobierają uczniowie w wieku od 12 do 15 lat.
 
 
Mirella Gonka – nauczycielka wychowania przedszkolnego. Jest absolwentką Studium Nauczycielskiego w Raciborzu. Pracuje w szkole od 2000 roku. Prowadzi I grupę, w której najmłodsi uczniowie, dzieci w wieku od 5 do 8 lat, nie tylko poznają polskie litery, ale ucząc się, doskonale się przy tym bawią.
 
Agata Kotowska – mgr filologii polskiej. Swoje wykształcenie zdobyła na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Łącząc kwalifikacje polonistki z życiową pasją w szkole pracuje ofiarnie od roku 1995. Aktualnie prowadzi V, najstarszą grupę oraz przygotowuje młodzież do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego.
 
Aneta Szalacha - studiowała na Uniwersytecie Rzeszowskim, skąd przywiozła tytuł magistra filologii germańskiej oraz na Uniwersytecie w Bielefeldzie, gdzie zdobyła licencjat z pedagogiki oraz niemieckiego jako języka obcego, a obecnie studiuje medioznawstwo. W szkole pracowała w latach 2009-2013 jako praktykantka-wolontariuszka. Od września 2017 dołączyła do Grona Pedagogicznego obejmując III, czyli średnią grupę.
 
 
 
 1. Szkoła ma charakter uzupełniający. Zajęcia odbywają się w każdą niedzielę w godz. 9.30 – 11.00.
 2. Lekcje prowadzone są w pięciu, co roku weryfikowanych grupach wiekowych.
 3. Kandydaci do nauki, uczniowie z polskich, jak również mieszanych rodzin, przyjmowani są na początku każdego roku szkolnego.  
 4. Uczeń otrzymuje świadectwo dokumentujące rok nauki na podstawie co najmniej 70 procentowej obecności oraz uzyskanych wyników.
 5. Klasyfikacja ucznia do wyższej grupy odbywa się na zebraniu rady pedagogicznej. Kryterium promocji są indywidualne wyniki i zaangażowanie  ucznia..
 6. Uczniowie mają szansę uczestniczenia w Olimpiadzie Języka Polskiego organizowanej przez Ambasadę Rzeczypospolitej w Niemczech.
 7. Dodatkową formą pogłębiania znajomości języka polskiego, stwarza możliwość udziału w różnorodnych przedstawieniach teatralnych oraz montażach słowno – muzycznych.
 8. Szkoła poza zajęciami lekcyjnymi proponuje uczniom i rodzicom atrakcje w formie okolicznościowych imprez.
 9. Pracę Grona Nauczycielskiego wspiera Rada Rodziców, która ma za zadanie organizować życie szkoły „po lekcjach“.
 10. Rodzice opłacają symboliczną, roczną składkę na potrzeby szkoły i uczniów.

 • nauka języka polskiego jako ojczystego,
 • nabywanie biegłości w posługiwaniu się językiem w mowie i piśmie,
 • odkrywanie piękna polszczyzny,
 • poznawanie literatury polskiej oraz jej twórców,
 • zdobywanie wiadomości o Polsce, jej historii i geografii oraz tradycjach i kulturze,
 • wychowywanie w duchu chrześcijańskim i patriotycznym,
 • sławienie dobrego wizerunku Polonii i Polaków za granicą.

 

 
Jasełka 2008
Jasełka 2008
 
Do tradycji Szkoły Języka i Kultury Polskiej należą bożonarodzeniowe jasełka. W tym roku, w niedzielę, 27 stycznia, pod koniec Mszy świętej, dzieci i młodzież z tejże szkoły zaprezentowali przedstawienie oparte na motywach baśni H.Ch. Andersena „Dziewczynka z zapałkami”. Symbolika tej opowieści poruszyła serca zgromadzonych w kościele wiernych.

 

TERMINY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Zajęcia lekcyjne odbywają się

w każdą niedzielę roku szkolnego od godz. 9:30 do 11:15

 z wyjątkiem ferii oraz przerw świątecznych.

 

Ferie świąteczne w NRW - 22.12.2019 - 6.01.2020

Dni wolne w naszej szkole: 22.12.2019, 29.12.2019, 5.01.2020.

(Pierwsze zajęcia po feriach - 12.01.2020.)

 

Ferie wielkanocne w NRW - 5.04.2020 - 19.04.2020

Dni wolne w naszej szkole: 5.04.2020, 12.04.2020.

(Pierwsze zajęcia po feriach 19.04.2020.)

 

Uroczystości i imprezy szkolne

Wieczór adwentowy - sobota, 14.12.2019, godz. 16:00.

Konkurs recytatorski - sobota, 14.03.2020, godz. 15:00. - termin zawieszony.

Szkolna majówka - sobota, 16.05.2020, godz. 16:30. - termin zawieszony.

Zakończenie roku szkolnego - niedziela, 21.06.2020 - w związku z koronawirusem

świadectwa zostaną przesłane pocztą.

Podkategorie